Một chương trình Kick off lồng ghép hoạt động Team Building & Kick Off Meeting tràn đầy năng lượng và màu săc của Team Generali – Banca Eximbank tại khu du lịch Tân Cảng đã kết thúc thành công ngoài mong đợi

Với concept THE GAME CHANGERS – NGƯỜI THAY ĐỔI LUẬT CHƠI đã mang đến một khái niệm của người tiên phong, dẫn đầu và thay đổi luật chơi và cuộc chơi.

GENERALI - BANCA EXIMBANK KICK OFF 2020 I 7LUCK EVENT & MEDIA
Xem video

GENERALI - BANCA EXIMBANK KICK OFF 2020 I 7LUCK EVENT & MEDIA 1 / 1 videos

  • GENERALI - BANCA EXIMBANK KICK OFF 2020 I 7LUCK EVENT & MEDIA GENERALI - BANCA EXIMBANK KICK OFF 2020 I 7LUCK EVENT & MEDIA